Нормативні документи

Зарубіжна література Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи(2012 р. зі змінами 2015-2017 рр.)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Основи християнської етики 1-11 класи

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ християнськуої етики.

Методичні рекомендації ТОКІППО з вивчення зарубіжної літератури в 2019-2020 навчальному році.

Методичні рекомендації з питань викладання предметів духовно - морального спрямування у 2018-2019 навчальному році


10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. 
2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. 

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем. 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). 

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. 

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. Рекомендована література

Андрушко В. Т., Огірко О. В. Релігієзнавство. – Навчальний посібник. – Львів: НЛТУУ, ЛНУВМБТ, 2007. – 260 c.
Барщевський о.Тарас. Вступ до біблійних наук: конспект лекцій. – Львів: Свічадо, 2006. – 304 с.
Барщевський о.Тарас. Блаженства Добра Новина: конспект лекцій. – Львів, 1999.
Барщевський. о.Тарас. Євангельські притчі: конспект лекцій. – Львів, 2002.
Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997.
Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. – Дрогобич, 1997.
Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1993.
Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.
Вихрущ А., Карагодін В., Кухарський В., Николин М. Християнська етика. 7 клас. – Тернопіль, 2000.
Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 1996.
Влад М.В. Християнська етика. 1 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.
Влад М.В. Християнська етика. 10 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.
Влад М.В. Християнська етика. 11 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів/учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.
Влад М.В. Християнська етика. 1-7 класи. – Чернівці, 2008.
Влад М.В. Християнська етика. 2 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.
Влад М.В. Християнська етика. 3 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.
Влад М.В. Християнська етика. 4 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.
Влад М.В. Християнська етика. 5 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 115 с.
Влад М.В. Християнська етика. 6 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 135 с.
Влад М.В. Християнська етика. 7 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 171 с.
Влад М.В. Християнська етика. 8 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.
Влад М.В. Християнська етика. 9 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.
Влад М.В. Християнська етика. Вступне слово до предмету : Навчальний посібник. Посібник для вчителя. – Чернівці: Місто, 2008. – 161 с.
Влад М.В. Християнська етика. Зошит для учня. 1 клас: Навчальний посібник. – Чернівці: Місто, 2008. – 87 с.
Влад М.В. Християнська етика. Зошит для учня. 2 клас: Навчальний посібник. – Чернівці: Місто, 2008. – 75 с.
Влад М.В. Християнська етика. Зошит для учня. 3 клас: Навчальний посібник. – Чернівці: Місто, 2008. – 92 с.
Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд. Т.1-3. – К., 2007.
Дітріх фон Гільдебрант. Етика. – Львів, УКУ, 2002.
Добош Галина. Основи християнської етики. Робочий зошит. 5 клас. – Львів: Світ, 2009.
Добош Галина. Робочий зошит з християнської етики для учня 2-го класу "Дивосвіт". – Львів, Свічадо, 2007.
Добош Галина. Хочу пізнавати. Уроки християнської етики у 1-му класі. – Львів, Свічадо, 2005.
Добош Г. Основи християнської моралі. Методичні матеріали для 6-го класу., Черняк М., Ступець Л. – Львів, Свічадо, 2006. – 80 с.
Добош Галина. Хочу пізнавати. Робочий зошит з християнської етики для учня 1-го класу. – Львів, Свічадо, 2004.
Добош Галина. Родина. Рід. Народ. Робочий зошит з християнської етики для учня третього класу. – Львів, Свічадо, 2007.
Жуковський В.М. та ін. Основи християнської етики. 5 клас. Навч. посібник. – К., 2007.
Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В. та ін. Основи християнської етики. 5 клас: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 224 с.
Жуковський В.М., Николин М.М., Филипчук С.В. Основи християнської етики. Експ. посібник для 6 класу ЗОНЗ. – Острог, 2007.
Жуковський В.М., Петровський В.В., Макогнюк С.В. Музика і спів на уроках християнської етики. Навчально-методичний посібник для учнів 5-6 класів. – Острог: вид-во Національного університету "Острозька академія", 2009. – 174 с.
Калашник А.К., Огірко О.В. Програма предмета “Християнська етика” (1-12 класи). – Львів, 2003.
Кияк С. Християнська етика. – Івано-Франківськ, 1997.
Кізілова Г. Християнська етика: 5 клас: Робочий зошит. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.
Кізілова Г. Християнська етика: 6 клас: Робочий зошит. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007.
Кучма Л. Зошит з християнської етики: 1-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2006.
Кучма Л. Зошит з християнської етики: 2-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2003, 2008.
Кучма Л. Зошит з християнської етики: 3-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2003, 2008.
Кучма Л. Зошит з християнської етики: 4-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2003, 2008.
Кучма Л., Логіна О. Зошит з християнської етики: 5 клас. − Тернопіль: Мальва-ОСО, 2008.
Кучма Л., Герман Г. Зошит з християнської етики: 6-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.
Методичні матеріали з християнської етики для вчителя (2 клас). – Львів, Свічадо, 2005.
Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 5 класу. – Тернопіль, Мандрівець, 2005, 2007.
Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 6 класу. – Тернопіль: Мандрівець, 2006, 2008.
Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 7 класу. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.
Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 8 класу. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010.
Огірко О. Християнська етика. 8 клас. – Львів, 1999.
Огірко О.В. Людина у світі. Християнська етика. 9 кл. – Львів, 2002.
Огірко О.В. Морально-етичні цінності християнства // Духовний вибір українського народу. Навчально-методичний посібник. – НУ "Острозька академія". – Острог, 2008. – С. 129-136.
Огірко О.В. Християнська етика для всіх: Словник християнсько-етичних термінів. – Львів: Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій імені C.З. Ґжицького, 2009. – 272 c.
Огірко О.В. Християнська етика: Навчальний посібник: 8 клас. – Львів: Свічадо, 2007. – 104 с.
Основи християнської етики. 5 клас. Підручник / Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В., Филипчук С.В., Гаврисюк О.Я., .Николин М.М. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 224 с.
Основи християнської етики. 5 клас. Хрестоматія / ред. Жуковський В.М.// Упорядник Мазур І.Є. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 248 с.
Основи християнської етики. 6 клас. Підручник / Жуковський В.М., Лахман Н.М., Филипчук С.В., Николин М.М.. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 192 с.
Основи християнської етики. 6 клас. Хрестоматія / ред. Жуковський В.М.// Упорядник Мазур І.Є.. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 248 с.
Основи християнської етики. Зошит для учня. 6 клас // Жуковський В.М., Олішкевич К.В. – Острог: вид-во Національного університету "Острозька академія", 2008. – 71 с.
Пацерковська О. Конспекти уроків з християнської етики у 1-му класі. − Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.
Пацерковська О. Конспекти уроків з християнської етики у 2-му класі. − Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.
Пацерковська О. Робочий зошит з християнської етики для 1-го класу. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.
Пацерковська О. Робочий зошит з християнської етики для 2-го класу. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.
Принципи морального життя. – Львів, 1996.
Самолюк Г. Кращі конспекти уроків з «Основ християнської етики». − Х.-Тернопіль: Ранок, 2009.
Саннікова Т.В. Християнська етика. 5-6 класи. – Одеса, 2006.
Саннікова Т.В. Християнська етика: Навчальний посібник: 5-6 класи / Південноукр. держ. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського. – Одеса: ПДПУ – СВД Черкасов, 2006. – 256с.
Свешников прот. Владислав. Очерки христианской этики. “Паломник”. – М., 2000.
Святе Письмо Старого і Нового Заповіту.
Слободський С. Закон Божий. Підручник для сім'ї і школи. – К., 1987.
Сохань Галина. Основи християнської етики. 5-6 клас. – Львів: Світ, 2008. – 132 с.
Стефанюк С.К., Голянчук Р.М. Християнська педагогіка: плекання кращих людських чеснот. – Вип. 2 / За заг. ред. Стефанюк С. К. – Харків: Кроссроуд, 2010. – 68 с.
Тхоржевська Т.Д. Православне виховання в історії педагогіки України: Монографія. – К., 2008.
Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. / за ред. Жуковського В.М. – Острог, 2001.
Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999.

1 коментар:

  1. Можете собі на цій сторінці розмістити програму з основ християнської етики

    ВідповістиВидалити